Nood aan een babbel, bel of mail ons!  secretariaat@neo-ma.be
BELANRIJK!! Ben je lid en heb je een nieuw adres of e-mail laat het ons weten!
 

Crea en praatcafé vrijdag 21 juni 2024

UZ leuven is gestart met :"Borstkanker-hoogrisico-raaplegingen",meer info www.uzleuven.be/raaplegingen/borstkanker-hoogrisico-raadpleging

Bij een gift van € 40 of meer dient u op de overschrijving uw rijksregisternummer te vermelden. Zonder dit nummer kunnen wij u geen fiscaal attest bezorgen. Dank voor uw begrip.

 

!

 

Bescherming persoonlijke gegevens

  • De persoonsgegevens die wij van u krijgen nemen wij op in de bestanden van onze vzw.
  • Uw gegevens worden enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
  • Enkel de bevoegde persoon binnen Neo-Ma vzw heeft toegang tot uw gegevens en deze zullen niet worden meegedeeld aan derden.
  • U heeft steeds toegang tot  uw persoonsgegevens, kan deze op juistheid controleren en fouten in verband met uw persoonsgegevens laten verbeteren.
  • Voor meer info kan u zich melden tot het secretariaat 0486/952449 (elke werkdag tussen 19u en 20u) of via mail secretariaat@neo-ma.be

PRIVACYBELEID  Neo-Ma vzw

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Neo-Ma vzw verwerkt van haar leden en niet leden.

Als u lid wordt van de vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

1. Vereniging

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Guy Delcon Mechelbaan 620 a 2580 Putte

Ondernemingsnummer: 536.762.267 (RPR Mechelen - Vlaams Gewest)

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via secretariaat@neo-ma.be ter attentie van Guy Delcon

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

2.1  In het kader van uw lidmaatschap of contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

1voor- en familienaam  (lotgenoten /ambassadeurs /contacten /consulenten).

2.adresgegevens  (lotgenoten / ambassadeurs /contacten /consulenten).

3.telefoonnummer (lotgenoten /contacten /consulenten).

4.gegevens inzake gezondheid (eventueel) zoals lid bij patiënten vereniging (lotgenoten).

5.e-mailadres (lotgenoten / ambassadeurs /contacten /consulenten)

6.Rijksregisternummer, geboorteplaats en datum van de bestuurders in het kader van de vzw-wetgeving

7.Bankrekeningnummer (indien stortingen als gift aan Neo-Ma vzw, dan bewaren we ook het rijksregisternummer tot de fiscale attesten zijn uitgeschreven, wettelijk verplicht).

8. foto’s ( bij elke activiteit van Neo-Ma vzw zal uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden om foto’s te publiceren op de website / Facebook /van Neo-Ma vzw).

2.2 De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

a. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen

b. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over Neo-Ma vzw. (v Life Style avonden, info avonden)

c. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals, deelnamebetalingen (b.v symposium) of giften af te handelen.(fiscale attesten)

d. Alle gegevens worden onmiddellijk en definitief verwijderd indien u zich uitschrijft als lid,(lotgenoten, ambassadeurs, medische contacten, consulenten)

e. De vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u op de hoogte te houden van activiteiten betreffende Neo-Ma vzw. (Lotgenoten/Ambassadeurs/medische wereld/consulenten)

Onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk: uitschrijven via secretariaat@neo-ma.be

f. Neo-Ma vzw verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven aan derden.

Opt-out

Neo-Ma vzw gebruikt uw naam en e-mail adres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere informatie waarvan we denken dat ze voor nuttig kunnen zijn. Afmelding voor deze mails is ten allen tijde mogelijk.

Uitschrijven via secretariaat@neo-ma.be

3. Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap Indien u zich uitschrijft worden u gegevens onmiddellijk en definitief verwijderd. Tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Neo-Ma vzw geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1. Via de ledenadministratie (secretariaat@neo-ma.be of info@neo-ma.be ) kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Neo-Ma vzw zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (secretariaat@neo-ma.be) . De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

(secretariaat@neo-ma.be ter attentie van Guy Delcon). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie  (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretariaat@neo-ma.be .

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacy beleid te bekijken.

Datum

Update 9/11/2023

Onze sponsors